ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
SI POLITICA HQSE

SC STRAL BIG SRL este angajată în planificarea şi implementarea proceselor unui Sistem de management proactiv având la baza managementul riscului, în conformitate cu cerintele standardelor de referinta: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001 :2015 şi SR SR EN ISO 45001:2018, cu reglementarile legale aplicabile în vigoare, ţinând cont de cerinţele clienţilor şi ale părţilor interesate.

Conducerea STRAL BIG recunoaşte toate responsabilităţile SMI care îi revin faţă de angajaţii proprii, clienţii săi, contractorii, furnizorii şi părţile interesate şi se angajează pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

CALITATE

 • Menţinerea unei comunicări clare, directe şi eficace atât în cadrul organizaţiei, cât şi în afara ei, cu părţile interesate şi cu clienţii;
 • Imbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor oferite clienţilor
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale salariaţilor în scopul satisfacerii cerinţelor organizaţiei;
 • Măsurarea constantă a satisfacţiei clientilor;
 • Asigurarea disponibilităţii resurselor în vederea realizării obiectivelor de calitate.

MEDIU

 • Reducerea riscului de poluare al factorilor de mediu: apa, aer şi sol;
 • Realizarea condiţiilor de conformare ale organizaţiei la cerinţele legale de mediu şi ale părţilor interesate;
 • ldentificarea continuă a aspectelor de mediu generate din activităţile organizaţiei şi iniţierea de acţiuni în vederea diminuării impactului acestora asupra mediului;
 • lnformarea contractanţilor şi furnizorilor de bunuri şi servicii cu privire la respectarea cerinţelor legale de mediu aplicabile;
 • Dezvoltarea competenţelor salariaţilor organizaţiei în vederea realizării conformării la cerinţele de mediu;
 • Analizarea performanţelor de mediu ale organizaţiei şi ameliorarea lor continuă.

SANATATE SI SECURITATE IN MUNCĂ

 • Evaluarea, prevenirea, minimizarea şi controlul permanent a riscurilor profesionale
 • Monitorizarea şi respectarea cerinţelor legale şi specifice în materie de securitate şi sănătate în muncă, atât de membrii organizaţiei cât şi de contractanţii şi furnizorii nostri de bunuri şi servicii
 • Asigurarea resurselor în scopul minimizării riscurilor, prin programe coerente de investitii în echipamente de protecţie colective şi individuale performante.
 • Prevenirea îmbolnăvirilor profesionale prin asigurarea unei supravegheri medicale adecvate
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale prin programe de instruire continuă în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
 • Imbunătăţirea, menţinerea comunicării şi a dialogului în cadrul organizaţiei şi în afara ei, cu părţile interesate;
 • Monitorizarea performanţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale şi analiza periodică a acestora, precum şi îmbunătaţirea continuă a acestora.

În acest sens mă angajez împreună cu echipa de management, să fie puse la dispoziţie toate resursele necesare, precum şi să asigur condiţiile ca fiecare angajat să fie implicat şi sensibilizat  în realizarea acestor obiective, fixate prin politica de mediu, calitate, sănătate şi securitate în muncă. Prin transparenţă faţă de toţi cei care interacţioneaza cu domeniul nostru de activitate vom face dovada angajamentului de a armoniza satisfacţia clienţilor şi a părţilor interesate cu performanţele şi realizările noastre tehnice în vederea motivării angajaţilor pentru îmbunătăţirea continuă.

Prin aplicarea sistematică şi zilnică a regulilor de securitate şi sănătate în muncă la care am subscris, prin îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat vom putea controla eficient riscurile aferente meseriei noastre şi vom putea atinge obiectivul nostru: ZERO ACCIDENTE.

Managerul HQSE este numit Responsabilul Sistemului de Management Integrat si este imputernicit de Directorul General cu proiectarea, implementare,  menţinerea şi îmbunătăţirea SMI în cadrul organizaţiei, avand autoritatea şi responsabilitatea asigurării implementării cerintelor SMI.”

Certificări

IQNet

The International Certification Network

IQNet este cel mai credibil si de incredere furnizor de servicii de certificare. si aduce in plus servicii de evaluare si certificare a clientilor globali pe o baza internationala.

Sistem de management al calitatii

ISO 9001

ISO 9001:2015 are in vedere orientarea catre client si evaluarea satisfactiei acestuia precum si angajamentul top managementului pentru o imbunatatire continua.

Sistem de management de mediu

ISO 14001

ISO 14001:2015 solicita unei organizatii sa declare ceea ce face in privinta controlarii si reducerii impactului sau asupra mediului inconjurator.

Sistem de management SSO

ISO 45001

ISO 45001:2018 reprezinta un model de lucru pentru organizatiile care doresc un control mai bun asupra riscurilor profesionale. Se bazeaza pe cerinte explicite pentru o gestionare cat mai eficienta a riscurilor profesionale si crearea unui culturi de prevenire in randul angajatilor.